Algemene Voorwaarden
Hieronder staat beknopt de belangrijkste informatie over de praktijkvoering.
Dit om eventuele misverstanden te voorkomen.

Vanaf 1 juli 2024 zullen alle eerdere individuele en groepen prijsafspraken gelijk zijn aan de prijzen op www.klankenwelzijn.nl.

1. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten gesloten tussen de KlankenwelZijn en de opdrachtgever.

2. Aansprakelijkheid
Klankschaal massages, klankbelevingen, workshops, klank therapie of welke vorm van energetische healing/therapie dan ook (hierna te noemen KlankenwelZijn) is niet bedoeld als vervanging voor acute medische interventie. Klank en klankinstrumenten zijn een gereedschap of middel, niet het enige middel. KlankenwelZijn sluit geen enkel ander middel uit. Indien je wilt stoppen met medicijnen, therapie of interventie van een andere discipline is dat iets tussen jou en de betreffende beoefenaar van deze andere discipline.

KlankenwelZijn neemt geen impliciete of expliciete bestaande verantwoordelijkheid over van andere therapeuten of therapievormen, inclusief interventies of medicatie. De therapievorm KlankenwelZijn heeft niet de intentie om een andere behandeling, interventie of medicatie te doorkruisen.

Hoewel KlankenwelZijn bijzondere resultaten kan opleveren is het niet gegarandeerd dat het voor iedereen werkt. Vanzelfsprekend is er sprake van inspanningsverplichting bij de uitvoering van de dienstverlening.

Jij blijft te allen tijde persoonlijk verantwoordelijk voor je eigen gezondheid en voor wat je met KlankenwelZijn doet en de verantwoordelijkheid kan nimmer worden afgeschoven op de behandelaar of de mensen die het gepatenteerd hebben of uitgevonden en is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.

3. Deelname en risico’s
Deelname aan klankschaalmassages, klankontspanningen, workshops, concerten en trainingen is op uw eigen risico. Elke deelnemer verklaart met zijn aanvraag, dat hij zelfstandig kan en wil optreden, voldoende is verzekerd en de organisator, assistenten en de verhuurder van de locatie van enige aansprakelijkheidsclaims vrijwaart.

Aangeboden klankschaalmassages, klankontspanningen, workshops, concerten en trainingen door KlankenwelZijn zijn veilige activiteiten. Bij beoefening is het normaal dat oude klachten en emoties kunnen opspelen door de opheffing van energieblokkades. Het is te allen tijde verstandig naar je lichaam te luisteren en je grenzen niet te overschrijden.

4. Uitvoering van de overeenkomst
KlankenwelZijn zal de behandeling klankontspanningen, workshops, concerten en trainingen naar best inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Opdrachtgever zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van klankschaalmassage, behandeling, klankontspanningen, workshops, concerten en trainingen tijdig aan KlankenwelZijn worden verteld.

KlankenwelZijn is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat deze is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte en/of onvolledige gegevens.

Van iedere opdrachtgever wordt een dossier aangelegd. Dit dossier beslaat Algemene gegevens, aantekeningen van de behandeling/ evenementen. Indien gewenst kunt u hiervan een kopie opvragen. Zie ook het privacy beleid van KlankenwelZijn.

5. Klachten
Bij klachten over de praktijkvoering, neemt de opdrachtgever direct contact op met KlankenwelZijn. Meld schriftelijk uiterlijk binnen 30 dagen na ontdekking, maar in ieder geval binnen 60 dagen na voltooiing van de praktijkvoering bij KlankenwelZijn de klacht.

6. Betaling   
Betaling van workshops, trainingen en klankbelevingen op maat: binnen 14 dagen na inschrijfdatum/ offertedatum, overmaken aan KlankenwelZijn op NL57 SNSB 0787513032 ten name van K. Bolhuis.

Voor evenementen kun je je plaats reserveren door een ticket on line te kopen.
Je kunt je betaling van klankontspanningen en concerten contant voldoen.
KlankenwelZijn beschikt niet over een pinautomaat.

Kortingsbonnen en Cadeau bonnen maximaal 1 per sessie.

7. Wijziging of annulering
klankschaalmassage/ klankontspanning/ training/ concert/ workshop
Annulering bij onverwachte omstandigheden kunnen altijd in overleg besproken worden.

KlankenwelZijn heeft het recht klankontspanning/training/concert/workshop te verplaatsen, te wijzigen of te annuleren voor een belangrijke reden (bijvoorbeeld overmacht, plotselinge ziekte van de docent of onvoldoende aantal deelnemers). De deelnemers zullen onmiddellijk worden geïnformeerd. In geval van een annulering, worden betaalde deelnamekosten direct terugbetaald. Overige aanspraken met betrekking tot een afzegging zijn uitgesloten.

Bij annulering door de opdrachtgever tot 4 weken voor de startdatum van een klankontspanning/training/concert/workshop rekenen wij geen annuleringskosten. Bij annulering tot 7 dagen voor de startdatum rekenen wij 50% van het volledige bedrag i.v.m. de huur kosten van locatie. Bij latere annulering brengen wij het volledige bedrag van de cursus/workshop in rekening. Bij verhindering is het toegestaan om een vervangend persoon te laten deelnemen.

8. Bij verhindering afspraak klankschaalmassage/ klankontspanning/ training/ concert/ workshop
Kosteloos annuleren kan tot 48 uur van te voren, zodat wij in de mogelijkheid worden gesteld deze plaats op te vullen of reeds gemaakte kosten. Daarna, zal 100% van de kosten voor de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht. Je kunt verhindering telefonisch of per e-mail doorgeven. Bij verhindering is het toegestaan om een vervangend persoon te laten deelnemen.

9. Wet BIG, Wkkgz, Wmg en AVG

Vanuit het CIBG ‘Ministerie van Volksgezondheid en Welzijn en Sport’ zijn de regels van de overheid opgesteld in de wet BIG, Wkkgz, WMG en wet AVG. Als zorgaanbieder valt  KlankenwelZijn onder dit ministerie en voldoet zij aan deze regels.